Profil Słuchacza

Swoje miejsce na liście słuchaczy Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej będą mogli odnaleźć przedstawiciele działów IT (lub osób na stałe współpracujących z IT) z sektora publicznego na poziomie centralnym i samorządowym, którzy czują deficyt wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania IT oraz chcą wyrównać swoje umiejętności z liderami spoza administracji publicznej.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (ok. 100-150 osób), Fundacja IT Leader Club Polska rekomenduje jak najszybsze zgłoszenie swojego udziału w tej unikalnej inicjatywie. Mała ilość słuchaczy oraz bezpośredni, bliski kontakt z wykładowcami mają na celu zapewnienie wysokiej jakości nauczania.

Poniżej prezentujemy do kogo kierowana jest oferta edukacyjna Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej:

Udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY w ramach misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska!

Profil instytucji publicznych w których pracują obecni Słuchacze oraz absolwenci Akademii: 

 1. Śląkie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Agencja Rynku Rolnego
 5. ARIMR
 6. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 7. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 8. Centralny Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 9. Centralny Oœrodek Informatyki
 10. Centralny Zarząd Służby Więziennej
 11. Centrum Informatyki Statystycznej
 12. Centrum Projektów Informatycznych
 13. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 14. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 15. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 16. Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 17. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 18. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 19. Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
 20. Główny Insektorat Weterynarii
 21. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 22. Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 23. Główny Urząd Miar
 24. Główny Urząd Statystyczny
 25. Gmina Starachowice
 26. Gmina Wieliczki
 27. Inspektorat Systemów Informacyjnych (MON)
 28. Inspektorat Uzbrojenia
 29. Instytut Pamięci Narodowej
 30. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 31. Izba Admoinistracji Skarbowej w Olsztynie
 32. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 33. Kancelaria Sejmu
 34. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 35. Komenda Główna Policji
 36. Komenda Główna Straży Granicznej
 37. Komisja Nadzoru Finansowego
 38. Krajowa Izba Gospodarcza
 39. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
 40. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 41. Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie
 42. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 43. Ministerestwo Sprawiedliwości
 44. Ministerstwo Środowiska
 45. Ministerstwo Cyfryzacji
 46. Ministerstwo Finansów
 47. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 48. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 49. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 50. Ministerstwo Nauki i Szkolnistwa Wyższego
 51. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 52. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 53. Ministerstwo Rozwoju
 54. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 55. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 56. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 57. Ministerstwo Zdrowia
 58. MSWiA
 59. Muzeum Historii Żydów Polskich
 60. Narodowy Instytut Audiowizualny
 61. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 62. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy instytut Badawczy
 63. PFRON
 64. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 65. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci
 66. Polska Organizacja Turystyczna
 67. Prokuratura Krajowa
 68. Rządowe Centrum Legislacji
 69. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
 70. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 71. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 72. Starostwo Powiatowe w Kielcach
 73. Starostwo Powiatowe w Końskich
 74. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
 75. Straż Graniczna
 76. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 77. Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 78. Urząd do Spraw Cudzoziemców
 79. Urząd Dozoru Technicznego
 80. Urząd Gminy Brójce
 81. Urząd Gminy Stanisławów
 82. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 83. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
 84. Urząd m.st. Warszawa
 85. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 86. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 87. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 88. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 89. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 90. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 91. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 92. Urząd Miasta Lublin
 93. Urząd Miasta Ostrowca Œwiętokrzyskiego
 94. Urząd miasta otwocka
 95. Urząd Miasta Radomsko
 96. Urząd Miasta Tarnobrzega
 97. Urząd Miasta Zabrze
 98. Urząd Patentowy RP
 99. Urząd Zamówień Publicznych
 100. Wyższa Szkoła Policji w Szczytno
 101. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
 102. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zapraszamy! Zapisz się już dziś

 

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492