Regulamin MBA

REGULAMIN PROGRAMU EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Fundacji IT Leader Club Polska
(Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej)

§ 1.PRZEPISY OGÓLNE

1.Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowania do Uczestników Programu realizowanego przez Fundacje IT Leader Club Polska w ramach Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej (zwanego dalej Programem).

§ 2.DEFINICJE

1.Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1)Administrator lub Organizator – Fundacja IT Leader Club Polska.

2)Partner – osoba prawna lub osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem przy realizacji Programu.

3)Uczestnik – osoba fizyczna lub wskazany przedstawiciel osoby prawnej, która wykupiła udział w Programie i uzyskała dostęp do Serwisu.

4)Konto - przydzielone danemu Uczestnikowi, za pomocą którego Uczestnik może dokonywać określonych działań w ramach platformy edukacyjnej (Serwisu). Konto powiązane jest z adresem mailowym podawanym podczas rejestracji Uczestnika.

5)Platforma edukacyjna lub Serwis – internetowa platforma edukacyjna udostępniona Uczestnikom na potrzeby realizacji Programu.

6)Trening LIVE – wystąpienie live prowadzącego obejmujące każdorazowo zakres danego modułu tematycznego lub nagranie video z tego wystąpienia. Nagranie video umieszczane jest na Platformie edukacyjnej w formie dostępnej dla każdego Uczestnika bez ograniczeń.

7)Materiały Edukacyjne video – dodatkowe materiały edukacyjne w formie krótkich filmów video obejmujących tematyką zakres danego modułu, do którego są przyporządkowane. Materiały te znajdują się na Platformie edukacyjnej w formie dostępnej dla każdego Uczestnika bez ograniczeń. Ich obejrzenie nie jest obowiązkowe.

8)Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Organizatora z Uczestnikiem, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

9)Zamówienie lub Zgłoszenie - oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia lub korespondencji mailowej oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Organizatorem.

10)Dyplom Executive Master of Business Administration (MBA) – dokument w wersji papierowej potwierdzający ukończenie Programu Executive Master of Business Administration (MBA) po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, przesłany kurierem na adres Uczestnika zgodny ze zgłoszeniem zawierającym dane Uczestnika. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest opłacenie całej faktury za Program. Wzór Dyplomu oraz zastosowane zabezpieczenia i znaki szczególne zawarte są w Załączniku nr 2 do Regulamin.

11)Zadanie Praktyczne – zadanie, które obligatoryjnie realizuje Uczestnik w ramach każdego Modułu Programu.

§ 3.WŁASNOSĆ INTELEKTUALNA

1.Organizator poucza niniejszym Uczestnika, że Program Executive Master of Business Administration (MBA) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), do którego prawa autorskie przysługują Organizatorowi i/lub jego Partnerom.

2.Organizator poucza niniejszym Uczestnika, że dalsze rozpowszechnianie Programu oraz poszczególnych składowych Programu (w szczególności: prezentacji, materiałów wideo, arkuszy, formatek) przez Uczestnika bez zgody Organizatora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i/lub jego Partnerom do Programu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną wobec naruszającego.

§ 4.REKRUTACJA

1.Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w Programie Executive Master of Business Administration (MBA) poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zgłoszenia dostępnego na dedykowanej stronie lub kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.

2.Gdy Uczestnik wyraził chęć wzięcia udziału w Programie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy, proszony jest o podanie danych drogą e-mailową, które wypełniają również Uczestnicy w Formularzu Zgłoszenia tj.:
a) imię i nazwisko Uczestnika Programu
b) nazwa firmy i dane ją identyfikujące (jeżeli faktura ma być na firmę)
c) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj (jeżeli faktura ma być na osobę fizyczną)
d) numer telefonu oraz adres e-mail Uczestnika, do którego będzie przyporządkowane także konto na Platformie.

3.Podając dane o których mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnika potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

4.Do Programu może być przyjęta osoba, która:

1)legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

2)wypełniła i podpisała formularz Zgłoszenia,

3)złożyła kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie,

4)pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną,

5)dodatkowym kryterium przyjęcia może być kolejność zgłoszeń,

6)uiściła opłatę wpisową oraz czesne za Program (jednorazowo w całości lub pierwszą ratę).

5.Niedopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia / przyjęcia do Programu anonimowo, ani pod pseudonimem. Zgłoszenia anonimowe i / lub pod pseudonimem będą odrzucane.

6.Proces kwalifikacji do Programu:

1)Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez Komisję Rekrutacyjną.

2)Komisja Rekrutacyjna jest wyznaczana przez Dyrektora Akademii.

3)Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Programu podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Akademii w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

4)W przypadku nieprzyjęcia do Programu dokumenty złożone w czasie rekrutacji zostają zwrócone kandydatowi, a w wypadku dokumentów elektronicznych usuwane z systemu.

5)Po zakończeniu procesu rekrutacji Uczestnik otrzymuje informację o decyzji drogą elektroniczna na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mailowy.

§ 5.ZAWARCIE UMOWY

1.W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyjęcia Uczestnika do Programu otrzymuje on w wersji elektronicznej na podany w trakcie Zgłoszenia adres e-mail komplet materiałów obejmujący:

1)Niniejszy Regulamin Programu Executive Master of Business Administration (MBA) wraz z załącznikami będącymi integralna częścią Regulaminu.

2)Wzór Umowy o zobowiązaniach stron .

3)Informacje dotyczące realizacji danej edycji .

4)Informacje dotyczące płatności z tytułu udziału w Programie Executive Master of Business Administration (MBA).

2.Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami. Następnie, w przypadku akceptacji treści, Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania i podpisania w dwóch egzemplarzach Umowy, o której mowa w ust. 1 p. 2) powyżej oraz odesłania jej do Organizatora:

1)w postaci skanu na podany adres e-mailowy,

2)w wersji papierowej na podany adres korespondencyjny.

3.Następnie Organizator wystawia fakturę. Faktura dostarczana jest do Uczestnika w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, na co Uczestnika wyraża zgodę.

4.W momencie wystawienia faktury przez Organizatora lub dokonania płatności (czesnego w całości lub ratach) Umowa zostaje zawarta.

§ 6.ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PROGRAM

1.Uczestnik Programu obowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w Programie. Opłaty wnoszone są jednorazowo w całości lub w ratach, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć lub wg indywidualnych uzgodnień. Wysokość oraz harmonogram wnoszenia opłat za Program określa Dyrektor Akademii.

2.Bezskuteczny upływ terminu uiszczenia raty opłaty za udział w Programie uznaje się za wyrażenie woli rezygnacji z Programu i stanowi przyczynę uzasadniającą skreślenie z listy Uczestników Programu, jeżeli zaległa rata nie została uiszczona w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu uiszczenia (chyba, że wpłynęło stosowne podanie i zostało pozytywnie rozpatrzone).

3.W razie niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów na określoną edycję Programu i spowodowany tym brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia tego Programu, Organizator zwraca wniesione opłaty. Kandydatowi nie przysługują dodatkowe roszczenia z tytułu nieuruchomienia Programu.

§ 7.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.Program może być prowadzony:

1)w trybie stacjonarnym,

2)w trybie zdalnym,

3)w języku polskim lub w języku obcym ,

2.Program może być prowadzony wspólnie z Partnerami, w tym innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi.

3.Zajęcia dydaktyczne w ramach Programu mogą mieć formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, webinarów, treningów LIVE lub seminariów. Sposób zaliczenia każdego z przedmiotów zamieszczany jest w Programie.

4.W zależności od Programu trwa on dwa lub więcej semestrów.

5.Szczegółowe zasady organizacji kształcenia (harmonogram zajęć), w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia, terminów odbywania zajęć dydaktycznych, terminów egzaminów i zaliczeń oraz terminów poprawkowych określa Dyrektor Akademii.

6.Harmonogram kształcenia przekazywany jest Uczestnikowi przed rozpoczęciem danej edycji Programu, nie później jednak niż w dniu inauguracji Programu. W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora może on wprowadzić zmiany w Programie, na co Uczestnik wyraża zgodę.

7.Prowadzącymi zajęcia w ramach Programu mogą być przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów, a także przedstawiciele innych uczelni polskich i zagranicznych oraz wybitni specjaliści i praktycy.

8.Informacje bieżące o Programie (w tym harmonogram) umieszczane są na stronie internetowej Organizatora lub w Serwisie, a także przesyłane na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

9.W przypadku zajęć stacjonarnych odbywają się one w siedzibie Akademii lub w wynajmowanych salach według przekazanego Uczestnikom Programu harmonogramu zajęć.

10.W przypadku zajęć zdalnych są one realizowane za pośrednictwem dedykowanego Serwisu. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków przez Uczestnika w tym warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Uczestnika:

1)dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania) oraz prędkością wysyłania 3 Mbs lub większą dla uczestnictwa w seminariach,

2)standardowy system operacyjny,

3)standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies (w przypadku Internet Explorer wersja Edge lub nowsza),

4)w przypadku seminariów i spotkań online dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem, a także możliwość dostępu do Microsoft Teams oraz Zoom,

5)standardowa przeglądarka plików, w tym np.: plików w formacie .pdf (np. Adobe Reader),

6)możliwość odtwarzania plików audio i wideo,

7)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

11.Po wystawieniu przez Organizatora i przesłaniu do Uczestnika faktury oraz dokonaniu przez Uczestnika płatności za Program (lub ratę Programu), Organizator przesyła Uczestnikowi przed rozpoczęciem Programu link aktywacyjny do Platformy edukacyjnej.

12.Link aktywacyjny do Platformy edukacyjnej zostanie wysłany Uczestnikowi na adres e-mailowy podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.

13.Po otrzymaniu linku aktywacyjnego, Uczestnik musi w niego kliknąć i ustalić swoje hasło. Następnie, po otworzeniu strony z dostępem do materiałów szkoleniowych, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu, uznając tym samym jego wiążący charakter. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w Programie.

14.Organizator nie przechowuje haseł Uczestników.

15.Dostęp do materiałów na Platformie edukacyjnej zapewniony jest przez cały okres trwania Programu. Po upływie tego okresu, dostęp do Platformy edukacyjnej jest dezaktywowany.

16.Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

17.Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do posługiwania się danymi, które będzie dobrowolnie wykorzystywał w ramach prac i zadań przeprowadzanych podczas Programu.

18.Do korzystania z Platformy edukacyjnej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:

1)komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s),

2) graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies,

3)zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader).

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika, a także za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych/technicznych z komputerem/ połączeniem internetowym Uczestnika.

20.Korzystanie z zasobów Platformy edukacyjnej wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasła i e-mail.

21.Uczestnik Programu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. Surowo zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie, w jakikolwiek sposób udostępnianie osobom trzecim materiałów szkoleniowych. Uczestnik jest w pełni świadomy, że w/w czynności stanowią naruszenie praw własności intelektualnej i praw pokrewnych i z tego tytułu może przeciwko niemu zostać wszczęte postępowanie sądowe.

22.Uczestnik Programu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

23.Uczestnik przystępuje do testów sprawdzających (w formie quizu) dostępnych na Platformie we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi Modułami Programu.

24.W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora i/lub jego Partnerów i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator może podjąć stosowne kroki prawne.

25.Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy edukacyjnej podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

26.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika, Dyrektor Akademii ds. Nauki może przyznać Uczestnikowi Indywidualna Organizację Kształcenia (IOK).

27.  Indywidualna Organizacja Kształcenia (IOK) obejmuje:

1)  Indywidualny program kształcenia realizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektora Akademii ds. nauki;

2)  Indywidualny plan kształcenia;

3)  Indywidualny  tryb i termin zaliczania przedmiotów ;

4)  Indywidualny tryb i czas kształcenia.

28. W ramach Indywidualnej Organizacji Kształcenia (IOK) zapewnia się Uczestnikowi szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form oraz metod kształcenia poprzez rozszerzenie i pogłębienie zakresu nabywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, ofertę przedmiotów dostosowanych do zainteresowań naukowych a także zawodowych Uczestnika, metody kształcenia zorientowane na samodzielność w kształceniu, zewnętrzną weryfikację wyników nauczania i uczenia się z uwzględnieniem efektów uczenia się obowiązujących dla danego Programu kształcenia.

29. Dyrektor Akademii ds. Nauki, na wniosek Uczestnika, podejmuje decyzję o przyznaniu Indywidulanej Organizacji Kształcenia (IOK) oraz określa szczegółowe warunki odbywania kształcenia według Indywidualnej Organizacji Kształcenia.

§ 8.SYSTEM OCENIANIA

1.Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

1)Celujacy lub Excellent – 5,5

2)Bardzo dobry lub Very Good – 5,0

4)Dobry lub Good - 4,0

5)Dostateczny Plus lub Good - 3,5

6)Dostateczny lub Satisfactory - 3,0

7)Niedostateczny Plus lub Unsatisfactory - 2,5

8)Niedostateczny lub Fail – 2,0

2.Dyrektor Akademii może podjąć decyzję o zastosowaniu skali uproszczonej:

1)zaliczone bez oceny - zal. lub Pass (traktowane jako bardzo dobry).

2)niezaliczone bez oceny – nzal.  lub Fail (traktowane jako niedostateczny).

3.Na dyplomie ukończenia Programu wpisuje się ostateczny wynik Programu według zasady:

1)do 3,25 – Dostateczny lub Satisfactory (3,0)

2)od 3,26 do 3,75 – Dostateczny plus lub Good (3,5)

3)od 3,76 do 4,25 – Dobry lub Good (4,0)

4)od 4,26 do 4,60 – Dobry plus lub Very Good (4,5)

5)od 4,61 do 5,03 – Bardzo dobry lub Very Good (5,0)

6)od 5,04 – Celujący lub Excellent (5,5)

4.Ostateczna ocena ukończenia Programu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen. Jeśli Program kończy się obroną pracy dyplomowej, wówczas średnia jest liczona według następującej formuły: 0,7 średniej arytmetycznej z przedmiotów realizowanych podczas Programu, 0,2 oceny z pracy dyplomowej, 0,1 oceny z obrony pracy dyplomowej. Jeżeli Program kończy się egzaminem końcowym wówczas średnia liczona jest według następującej formuły: 0,7 średniej arytmetycznej z ocen z przedmiotów realizowanych podczas Programu i 0,3 oceny z egzaminu końcowego.

§ 9.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

1.Uczestnik Programu ma prawo do:

1)uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach Programu,

2)korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii niezbędnych do realizacji Programu,

3)korzystania z publikacji Akademii,

4)otrzymania regulaminu Programu, harmonogramu zajęć oraz materiałów,

5)zgłaszania do Dyrektora Akademii uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej,

6)wnoszenia do Dyrektora Akademii odwołania od decyzji.

2.Do podstawowych obowiązków Uczestnika Programu należy:

1)przestrzeganie przepisów obowiązujących w Akademii, w tym Regulaminu Programu,

2)systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz przygotowywanie się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących te zajęcia (absencja nie może przekroczyć 10% czasu trwania przedmiotów łącznie, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych, chyba że ustalono inaczej w trybie indywidualnego toku nauczania).

3)przestrzeganie dyscypliny Programu oraz obowiązujących terminów zaliczeń,

4)niezwłoczne zgłaszanie zmian w danych osobowych, a w szczególności zmian nazwiska, adresu, adresu do korespondencji, adresu do faktury,

5)uczestniczenie w testach (quizach) warunkujących zaliczenie poszczególnych przedmiotów,

6)terminowe wnoszenie opłat za udział w Programie.

3.Indywidualny tok nauczania. W uzasadnionych przypadkach (np. względami zdrowotnymi lub innymi) Uczestnik może realizować indywidualny tok nauczania na zasadach określonych przez Dyrektora Akademii.

4.Prawo do przerwy w Programie:

1)Uczestnik może otrzymać zgodę na przerwę w uczestnictwie w Programie w przypadku ważnych okoliczności życiowych, takich jak choroba, urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem lub inne ważne okoliczności losowe.

2)Decyzję o przerwie w Programie podejmuje Dyrektor Akademii na pisemny wniosek Uczestnika.

3)Przerwa w Programie może się wiązać z koniecznością realizacji różnic programowych.

5.Uczestnik nie ma prawa do:

1)legitymacji studenckiej

2)świadczeń pomocy materialnej ze strony Akademii.

6.Uznawanie zaliczeń zdobytych na innych studiach:

1)Osoby, które ukończyły studia / programy równorzędne mogą ubiegać się o uznanie zaliczeń zdobytych podczas realizacji innych studiów / programów organizowanych przez Akademię. Warunkiem jest zgodność programowa i zgodność efektów kształcenia.

2)Decyzję o uznaniu zaliczeń podejmuje Dyrektor Akademii po konsultacji z Dyrektorem Akademii ds. nauki.

§ 10.PROCEDURY DYSCYPLINARNE

1.Uczestnik postępujący nieuczciwie podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. Za nieuczciwe postępowania uznaje się w szczególności składanie prac innych osób jako własnych, plagiat, ściąganie, składanie zaliczeń w imieniu innej osoby, powtórne składanie pracy raz już ocenionej, fałszowanie danych, używanie niedozwolonych materiałów podczas realizacji Programu.

2.Dyrektor Akademii powołuje komisję dyscyplinarną rozpatrującą przypadki nieuczciwego postępowania. W skład komisji wchodzą Dyrektor Akademii oraz Dyrektor Akademii ds. Nauki, wybrany przedstawiciel Uczestników danej edycji Programu.

3.Uczestnik może złożyć wyjaśnienia osobiście przed komisją dyscyplinarną lub przesłać pisemne wyjaśnienie.

4.Komisja dyscyplinarna może obniżyć ocenę, nakazać powtórne złożenie pracy zaliczeniowej, nakazać odpłatne powtórzenie przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach może wnioskować o skreślenie z listy uczestników Programu.

5.Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji komisji dyscyplinarnej. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 11.ZALICZENIE PRZEDMIOTU

1.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (lub zaliczenia) z przedmiotu. Uczestnik, który nie zaliczył przedmiotu, może go powtórzyć za opłatą.

2.Nieprzystąpienie do egzaminu lub niezłożenie pracy zaliczeniowej w wymaganym terminie oznacza konieczność powtórzenia przedmiotu za odpłatnością (wysokość opłaty wynosi 1/10 opłaty za Program).

3.W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się zwrócić do Dyrektora Akademii o przesunięcie terminu egzaminu lub złożenia pracy zaliczeniowej.

4.Warunki, w tym terminy zaliczenia ustala Dyrektor Akademii. W przypadku niezaliczenia przez Uczestnika części przedmiotów w terminie Dyrektor Akademii podejmuje decyzję o warunkowym udziale Uczestnika w kolejnych zajęciach lub skreśleniu z listy Uczestników.

§ 12.PRACA DYPLOMOWA

1.Pracę dyplomową oceniają dwaj recenzenci wyznaczeni przez Dyrektora Akademii. Jej końcowa ocena jest średnią arytmetyczną z ocen recenzentów.

2.Warunkiem dopuszczenia do obrony jest pozytywna ocena recenzentów. Jeśli któryś z recenzentów wystawi ocenę niedostateczną, wówczas powoływany jest dodatkowy recenzent. W przypadku pozytywnej oceny dodatkowego recenzenta końcową ocenę określa się na podstawie wszystkich trzech ocen. W przypadku negatywnej oceny dodatkowego recenzenta pracę uznaje się za niezaliczoną.

3.W przypadku niezaliczenia pracy dyplomowej Uczestnik musi złożyć nową pracę dyplomową.

4.Do obrony pracy dyplomowej można dopuścić Uczestnika, który spełni następujące warunki:

1)uzyska zaliczenia wszystkich przedmiotów zgodnie z Programem,

2)złoży wymagane egzemplarze pracy dyplomowej,

3)uzyska pozytywną ocenę pracy dyplomowej,

4)nie ma zaległości finansowych wobec Akademii.

5.Decyzję o dopuszczeniu do obrony pracy dyplomowej podejmuje Dyrektor Akademii.

6.Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Obrona jest ustna, w trakcie obrony Uczestnik prezentuje pracę i odpowiada na pytania związanie z zakresem tematycznym pracy i kierunku Programu.

7.Ocena uzyskana podczas obrony jest ostateczna, z wyjątkiem uzyskania przez Uczestnika oceny niedostatecznej. Wtedy Dyrektor Akademii wyznacza drugi termin obrony jako ostateczny.

8.Jeśli Uczestnik uzyskał z obrony pracy dyplomowej w drugim terminie ocenę niezaliczająca lub do niego nie przystąpił, Dyrektor Akademii skreśla go z listy uczestników Programu.

§ 13.WARUNKI UKOŃCZENIA PROGRAMU

1.Warunkiem ukończenia Programu i uzyskania dyplomu Executive Master of Business Administration (MBA), jest:

1)zaliczenie wszystkich przedmiotów, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych,

2)złożenia w terminie wszystkich prac zaliczeniowych,

3)obecność na minimum 90% godzin zajęć, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych,

4)złożenie i przedstawienie (obrona) pracy dyplomowej  i/lub zdanie egzaminu zgodnie z Programem, we wskazanym terminie,

5)uiszczenie wszystkich opłat za udział w Programie zgodnie z harmonogramem płatności.

2.Po spełnieniu warunków ukończenia Programu Uczestnik otrzymuje dyplom (w języku angielskim) ukończenia Programu Executive Master of Business Administration (MBA) wystawiony przez Organizatora zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 14.SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

1.Dyrektor Akademii ma prawo do skreślenia z listy uczestników Programu w przypadkach:

1)rażącego naruszenia regulaminu Programu, obowiązujących na terenie Akademii przepisów porządkowych, a także powszechnie uznawanych norm etycznych i obyczajowych,

2)rażącego naruszenia Regulaminu Programu,

3)pisemnej rezygnacji z Programu,

4)braku postępów w nauce,

5)niedokonania płatności zgodnie z umową zawartą między Akademią a Uczestnikiem o zobowiązaniach stron Programu,

6)niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

2.Skreślenie z listy uczestników Programu nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat.

3.Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Programu przysługuje odwołanie do komisji powoływanej przez Dyrektora Akademii. W skład komisji wchodzą Dyrektor Akademii, Dyrektor Akademii ds. Nauki oraz przedstawiciel Uczestników danej edycji Programu. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni.

4.Uczestnik, którego skreślono z listy Uczestników Programu, może wystąpić do Dyrektora Akademii o zgodę na wznowienie Programu.

5.Zasada ta nie dotyczy osób usuniętych w trybie dyscyplinarnym.

6.Uczestnikowi uznaje się wcześniej zaliczone przedmioty, jeśli nie nastąpiła dezaktualizacja ich efektów kształcenia.

7.W przypadku zmian w Programie Dyrektor Akademii określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości przez Uczestnika wznawiającego Program.

8.Opłata za kontynuację nauki zależy od liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych do ukończenia Programu.

§ 15.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Organizator informuje Uczestnika będącego osobą fizyczną, iż na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy uzyska on już dostęp do materiałów szkoleniowych (Platformy edukacyjnej).

§ 16.REKLAMACJE

1.W przypadku problemów z logowaniem na Platformę edukacyjną lub dostępem do zamówionego i opłaconego Programu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na podany adres.

2.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na adres e-mailowy.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

4.Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 tj. Dz.U. z 2020 poz. 1076).

5.Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

6.Informacje o sposobie dostępu do w/w trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

§ 17.DANE OSOBOWE

1.Zasady przetwarzania danych osobowych zwanej POLITYKA RODO zamieszczona jest na stronie internetowej Akademii: https://www.akademiait.edu.pl/o-akademii/rodo.html  

§ 18.OŚWIADCZENIA I PRZEPISY KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin w całości określa stosunek łączący Organizatora i Uczestnika.

2.W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym Zgłoszeniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania Zgłoszenia.

3.Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Umowie, Regulaminie i Serwisie.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

5.Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

6.Organizator i Uczestnika poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Uczestnika a niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór i zabezpieczenia Dyplomu Executive Master of Business Administration (MBA)

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492