Regulamin MBA

REGULAMIN PROGRAMU EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej 

  1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowania do słuchaczy Programów

realizowanych w Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej zorganizowanej przy Fundacji IT Leader Club Polska (zwanych dalej Programem).

  1. REKRUTACJA

§ 2. Do Programu może być przyjęta osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

2) wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy,

3) złożyła kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie,

4) pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną, dodatkowym kryterium przyjęcia może

być kolejność zgłoszeń,

5) uiściła opłatę wpisową oraz czesne za Program (jednorazowo w całości lub pierwszą

ratę).

§ 3.

1) Komisja Rekrutacyjna jest wyznaczana przez Dyrektora Akademii.

2) Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu o Programu podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Akademii w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

3) W przypadku nieprzyjęcia do Programu dokumenty złożone w czasie rekrutacji zostają zwrócone kandydatowi, a w wypadku dokumentów elektronicznych usuwane z systemu.

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§ 4. Program może być prowadzony:

1)w trybie stacjonarnym

2)w trybie niestacjonarnym

3)w trybie zdalnym

4)w języku polskim lub w języku obcym

5)Program może być prowadzony wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi. W tym przypadku porozumienie powinno określać w szczególności zasady prowadzenia Programu, prawa i obowiązki słuchaczy, warunki otrzymania dyplomu ukończenia Programu, a także prawa i obowiązki poszczególnych jednostek.

§ 5. Zajęcia dydaktyczne w ramach Programu mają formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, webinarów lub seminariów. Sposób zaliczenia przedmiotu zamieszczany jest w Programie.

§ 6. W zależności od Programu trwa on dwa lub więcej semestrów.

§ 7. Szczegółowe zasady organizacji roku edukacyjnego, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia, terminów odbywania zajęć dydaktycznych, terminów egzaminów i zaliczeń oraz terminów poprawkowych określa Dyrektor Akademii.

§ 8. W przypadku zajęć stacjonarnych odbywają się one w siedzibie Akademii lub w wynajmowanych salach według wcześniej opracowanego i przekazanego uczestnikom Programu harmonogramu zajęć.

§ 9. Prowadzącymi zajęcia w ramach Programu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii, a także innych uczelni polskich i zagranicznych oraz wybitni specjaliści i praktycy.

§ 10. Informacje bieżące o Programie umieszczane są na stronie internetowej Akademii, przy czym uczestnik Programu, który podał Akademii swój adres e-mail, informacje dotyczące Programu otrzymuje pocztą elektroniczną.

§ 11. 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

1) celujący – 5,5

2) bardzo dobry - 5,0

3) dobry plus - 4,5

4) dobry - 4,0

5) dostateczny plus - 3,5

6) dostateczny - 3,0

7) niedostateczny - 2,0

2. Dyrektor Akademii może podjąć decyzję o zastosowaniu skali uproszczonej:

1) zaliczone bez oceny - zal.

2) niezaliczone bez oceny – nzal.

§ 12. Na dyplomie ukończenia Programu wpisuje się ostateczny wynik Programu według zasady:

1) do 3,25 – dostateczny (3,0)

2) od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5)

3) od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0)

4) od 4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5)

5) od 4,61 do 5,03 – bardzo dobry (5,0)

6) od 5,04 – celujący (5,5)

§ 13. Ostateczna ocena ukończenia Programu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen. Jeśli Program kończy się obroną pracy dyplomowej, wówczas średnia jest liczona według następującej formuły: 0,7 średniej arytmetycznej z przedmiotów realizowanych podczas Programu, 0,2 oceny z pracy dyplomowej, 0,1 oceny z obrony pracy dyplomowej. Jeżeli Program kończy się egzaminem końcowym wówczas średnia liczona jest według następującej formuły: 0,7 średniej arytmetycznej z ocen z przedmiotów realizowanych podczas Programu i 0,3 oceny z egzaminu końcowego.

IV.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

§ 14. Uczestnik Programu ma prawo do:

1) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach Programu,

2) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii niezbędnych do realizacji Programu,

3) korzystania z biblioteki i/lub publikacji Akademii,

4) otrzymania regulaminu Programu, planu zajęć oraz materiałów,

5) zgłaszania do Dyrektora Akademii uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej,

6) wnoszenia do Dyrektora Akademii odwołania od decyzji.

§ 15. Do podstawowych obowiązków uczestnika Programu należy:

1) przestrzeganie przepisów obwiązujących w Akademii,

2) systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz przygotowywanie się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących te zajęcia (absencja nie może przekroczyć 10% czasu trwania przedmiotów łącznie, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych, chyba że ustalono inaczej w trybie indywidualnego toku nauczania).

3) przestrzeganie dyscypliny Programu oraz obowiązujących terminów zaliczeń,

4) niezwłoczne zgłaszanie zmian w danych osobowych, a w szczególności zmian nazwiska, adresu, adresu do korespondencji, adresu do faktury,

5) uczestniczenie w sprawdzianach warunkujących zaliczenie poszczególnych przedmiotów, 6) terminowe wnoszenie opłat za udział w Programie w sposób określony w § 41.

§ 16. Indywidualny tok nauczania. W uzasadnionych przypadkach (np. względami zdrowotnymi lub innymi) słuchacz może realizować indywidualny tok nauczania na zasadach określonych przez Dyrektora Akademii.

§ 17. Prawo do przerwy w Programie:

1) Słuchacz może otrzymać zgodę na przerwę w uczestnictwie w Programie w przypadku ważnych okoliczności życiowych, takich jak choroba, urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem lub inne ważne okoliczności losowe.

2) Decyzję o przerwie w Programie podejmuje Dyrektor Akademii na pisemny wniosek słuchacza.

3) Przerwa w Programie może się wiązać z koniecznością realizacji różnic programowych.

§ 18. Słuchacz nie ma prawa do:

1) legitymacji studenckiej

2) świadczeń pomocy materialnej ze strony Akademii.

§ 19. Uznawanie zaliczeń zdobytych na innych studiach:

1) Osoby, które ukończyły studia/ programy równorzędne mogą ubiegać się o uznanie zaliczeń zdobytych podczas realizacji innych studiów/programów organizowanych przez Akademię. Warunkiem jest zgodność programowa i zgodność efektów kształcenia.

2) Decyzję o uznaniu zaliczeń podejmuje Dyrektor Akademii po konsultacji z Dyrektorem Akademii ds. nauki.

  1. PROCEDURY DYSCYPLINARNE

§ 20. Słuchacz postępujący nieuczciwie podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. Za nieuczciwe postępowania uznaje się w szczególności składanie prac innych osób jako własnych, plagiat, ściąganie, składanie egzaminu w imieniu innej osoby, powtórne składanie pracy raz już ocenionej, fałszowanie danych, używanie niedozwolonych materiałów podczas egzaminów.

§ 21. Dyrektor Akademii powołuje komisję dyscyplinarną rozpatrującą przypadki nieuczciwego postępowania. W skład komisji wchodzą Dyrektor Akademii oraz Dyrektor Akademii ds. Nauki, wybrany wykładowca  Akademii.

§ 22. Słuchacz może złożyć wyjaśnienia osobiście przed komisją dyscyplinarną lub przesłać pisemne wyjaśnienie.

§ 23. Komisja dyscyplinarna może obniżyć ocenę, nakazać powtórne złożenie pracy zaliczeniowej lub egzaminu, nakazać odpłatne powtórzenie przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach może wnioskować o skreślenie z listy uczestników Programu.

§ 24. Słuchaczowi nie przysługuje odwołanie od decyzji komisji dyscyplinarnej. Decyzja ta jest ostateczna.

  1. ZALICZENIE PRZEDMIOTU

§ 25. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (lub zaliczenia) z przedmiotu. Słuchacz, który nie zaliczył przedmiotu, może go powtórzyć za opłatą.

§ 26. Nieprzystąpienie do egzaminu lub niezłożenie pracy zaliczeniowej w wymaganym terminie oznacza konieczność powtórzenia przedmiotu za odpłatnością (wysokość opłaty wynosi 1/10 opłaty za Program).

§ 27. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może się zwrócić do Dyrektora Akademii o przesunięcie terminu egzaminu lub złożenia pracy zaliczeniowej.

§ 28. Warunki, w tym terminy zaliczenia ustala Dyrektor Akademii. W przypadku niezaliczenia przez słuchacza części przedmiotów w terminie Dyrektor Akademii podejmuje decyzję o warunkowym udziale słuchacza w kolejnych zajęciach lub skreśleniu z listy słuchaczy zgodnie z § 46.

  1. EGZAMIN POPRAWKOWY I KOMISYJNY

§ 29. Słuchacz, który nie zaliczył przedmiotu w pierwszym terminie ma prawo do poprawki. Termin złożenia pracy poprawkowej wyznacza Dyrektor Akademii  w porozumieniu z wykładowcą. Niezaliczenie sprawdzianu poprawkowego skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. § 30. W szczególnych przypadkach Dyrektor Akademii może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu egzaminu lub złożenia pracy zaliczeniowej.

§ 31. Słuchacz może w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wnioskować do Dyrektora Akademii o zweryfikowanie oceny w formie egzaminu komisyjnego. Decyzja Dyrektora Akademii jest ostateczna.

§ 32. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja w składzie wyznaczonym przez Dyrektora Akademii.

  1. PRACA DYPLOMOWA

§ 33. Pracę dyplomową oceniają dwaj recenzenci wyznaczeni przez Dyrektora Akademii. Jej końcowa ocena jest średnią arytmetyczną z ocen recenzentów.

§ 34. Warunkiem dopuszczenia do obrony jest pozytywna ocena recenzentów. Jeśli któryś z recenzentów wystawi ocenę niedostateczną, wówczas powoływany jest dodatkowy recenzent. W przypadku pozytywnej oceny dodatkowego recenzenta końcową ocenę określa się na podstawie wszystkich trzech ocen. W przypadku negatywnej oceny dodatkowego recenzenta pracę uznaje się za niezaliczoną.

§ 35. W przypadku niezaliczenia pracy dyplomowej słuchacz musi złożyć nową pracę dyplomową.

§ 36. Do obrony pracy dyplomowej można dopuścić słuchacza, który spełni następujące warunki:

1) uzyska zaliczenia wszystkich przedmiotów zgodnie z Programem,

2) złoży wymagane egzemplarze pracy dyplomowej,

3) uzyska pozytywną ocenę pracy dyplomowej,

4) nie ma zaległości finansowych wobec Akademii.

§ 37. Decyzję o dopuszczeniu do obrony pracy dyplomowej podejmuje Dyrektor Akademii.

§ 38. Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Obrona jest ustna, w trakcie obrony słuchacz prezentuje pracę i odpowiada na pytania związanie z zakresem tematycznym pracy i kierunku Programu.

§ 39. Ocena uzyskana podczas obrony jest ostateczna, z wyjątkiem uzyskania przez słuchacza oceny niedostatecznej. Wtedy Dyrektor Akademii wyznacza drugi termin obrony jako ostateczny.

§ 40. Jeśli słuchacz uzyskał z obrony pracy dyplomowej w drugim terminie ocenę niezaliczająca lub do niego nie przystąpił, Dyrektor Akademii skreśla go z listy uczestników Programu.

  1. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PROGRAM

§ 41. Uczestnik Programu obowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w Programie. Opłaty wnoszone są w ratach, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, lub jednorazowo w całości przed rozpoczęciem zajęć lub wg indywidualnych uzgodnień. Wysokość oraz harmonogram opłat za Program określa Dyrektor Akademii.

§ 42. Bezskuteczny upływ określonego w § 41 terminu uiszczenia raty opłaty za udział w Programie uznaje się za wyrażenie woli rezygnacji z Programu i stanowi przyczynę uzasadniającą skreślenie z listy uczestników Programu, jeżeli zaległa rata nie została uiszczona w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu uiszczenia (chyba, że wpłynęło stosowne podanie i zostało pozytywnie rozpatrzone).

§ 43. W razie niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów na określony Program i spowodowany tym brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia tego Programu, Akademia zwraca wniesione opłaty. Kandydatowi nie przysługują dodatkowe roszczenia z tytułu nieuruchomienia Programu.

  1. WARUNKI UKOŃCZENIA PROGRAMU

§ 44. Warunkiem ukończenia Programu i uzyskania dyplomu, o którym mowa w § 45, jest:

1a) zaliczenie wszystkich przedmiotów, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych,

1b) obecność na minimum 90% godzin zajęć, z wyłączeniem zajęć fakultatywnych,

2a) złożenie pracy końcowej lub zdanie egzaminu zgodnie z Programem,

2b) zdanie egzaminu połączonego z obroną pracy końcowej we wskazanym terminie,

3) uiszczenie wszystkich opłat za udział w Programie w określonych terminach, o których mowa w umowie między Akademią a słuchaczem o zobowiązaniach stron Programu.

§ 45. Na podstawie zdanego egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia Programu wystawiony przez Akademię oraz jej Partnerów.

  1. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46. Dyrektor Akademii ma prawo do skreślenia z listy uczestników Programu w przypadkach:

1) rażącego naruszenia regulaminu Programu, obowiązujących na terenie Akademii przepisów porządkowych, a także powszechnie uznawanych norm etycznych i obyczajowych,

2) pisemnej rezygnacji z Programu,

3) braku postępów w nauce,

4) niedokonania płatności zgodnie z umową zawartą między Akademią a słuchaczem o zobowiązaniach stron Programu,

5) niezłożenia pracy dyplomowej w terminie zgodnie z § 44 pdp. 2b. lub w innym terminie wcześniej wyznaczonym przez Dyrektora Akademii.

§ 47. Skreślenie z listy uczestników Programu nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat.

§ 48. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Programu przysługuje odwołanie do komisji powoływanej przez Dyrektora Akademii. W skład komisji wchodzą Dyrektor Akademii, Dyrektor Akademii ds. Nauki oraz wyznaczony wykładowca. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni.

§ 49. Słuchacz, którego skreślono z listy uczestników Programu, może wystąpić do Dyrektora Akademii o zgodę na wznowienie Programu.

1) Zasada ta nie dotyczy osób usuniętych w trybie dyscyplinarnym.

2) Słuchaczowi uznaje się wcześniej zaliczone przedmioty, jeśli nie nastąpiła dezaktualizacja ich efektów kształcenia.

3) W przypadku zmian w Programie Dyrektor Akademii określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości przez słuchacza wznawiającego Program.

4) Opłata za kontynuację nauki zależy od liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych do ukończenia Programu.

§ 50. Regulamin Programu wchodzi w życie z początkiem każdej edycji Programu i obowiązuje słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w ramach tej edycji.

 

Warszwa, dnia 21.10.2021

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492