Regulamin

REGULAMIN AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ORAZ PROGRAMU USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA ABSOLWENTÓW (PUKA)

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania Słuchacza do udziału w AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (lub PUKA), warunki organizacji zjazdów oraz warunki ukończenia Akademii i otrzymania Dyplomu i Certyfikatu CPE, a także procedury w przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w Akademii w trakcie trwania zajęć.
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie.
 3. Rejestrując się do Akademii słuchacz potwierdza że zapoznał się z informacjami dot. RODO na stronie i je w całości akceptuje: https://www.akademiait.edu.pl/o-akademii/rodo.html
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Akademii – należy przez to rozumieć Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej lub\i PUKA.
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia zjazdów w ramach Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
  3. Słuchaczu - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w Akademii.

§ 2

Cele i postanowienia programowo – organizacyjne

 1. Głównym celem Akademii jest niezależne doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych.
 2. Każdorazowa edycja Akademii skierowana jest od 50 do 145 czynnych zawodowo osób z sektora publicznego realizujących zadania z obszaru IT w tym uczestników projektów ICT. W przypadku realizacji konkretnej edycji Akademii w formule zdalnej (on-line) liczba studentów może się zwiększyć wg decyzji Dyrektora Akademii.
 3. W ramach Akademii prowadzone będą całodniowe zajęcia (z warsztatami zaliczeniowymi) składające z 8-10 bloków tematycznych z obszaru szeroko pojętego zarządzania IT oraz nowoczesnych technologii ICT dla administracji publicznej.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Czas i miejsce realizacji Akademii – od lutego do grudnia każdego roku w Warszawie lub w formule zdalnej (e-learning).
 2. Zajęcia organizowane w ramach Akademii będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu w wybrany dzień roboczy (głównie w piątki) w godz. 9.00 – 16.00.
 3. Szczegółowy program oraz harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Akademii www.akademiait.edu.pl.
 4. Organizacja Akademii odbywa się na zasadzie pro publico bono i jest realizowana w całości społecznie wg celów statutowych Fundacji IT Leader Club Polska.

§ 4

Proces naboru

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do Akademii będzie się odbywać w terminie do 31 grudnia każdego roku (termin może zostać wydłużony na prośbę zainteresowanego Słuchacza lub decycji Dyrektora Akademii).
 2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Akademii zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.akademiait.edu.pl
 3. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje organizator Akademii – Fundacja IT Leader Club Polska.
 4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Do każdego zjazdu mogą być kwalifikowane dodatkowo 2 - 3 osoby na tzw. listę rezerwową.
 6. Informację o ostatecznym przyjęciu do udziału w Akademii, terminie rozpoczęcia zjazdów, miejscu odbywania się zajęć uczestnicy otrzymają w terminie min. 5 dni od daty zakończenia procesu zgłoszeń do Akademii, nie później jednak niż 5 dni od daty rozpoczęcia pierwszego zjazdu (nie dotyczy osób z listy rezerwowej).
 7. Warunkiem przystąpienia do udziału w Akademii jest złożenie (po otrzymaniu informacji o osobistym zaproszeniu do udziału w zjazdach) następujących dokumentów w wersji elektronicznej:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Akademii: https://www.akademiait.edu.pl/rejestracja.html  lub
  2. przesłanie scanu wypełnionego zgłoszenia otrzymanego w drodze osobistego zaproszenia i wysłanie go na adres: zgloszenie@akademiait.edu.pl
 8. Jednocześnie każdy z uczestników deklarujący przystąpienie do Akademii otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa wręczany podczas oficjalnego otwarcia Akademii (dokument może być potrzebny w celu uzyskania urlopu szkoleniowego).

§ 5

Warunki prowadzenia Akademii

 1. Akademia odbywa się w Warszawie, w nowoczesnych salach wykładowych Politechniki Warszawskiej z pełną obsługą lub w formule zdalnej (e-learning).
 2. Akademia może być wyjątkowo zrealizowana w innym obiekcie wskazanym przez Organizatora z uwagi na siłę wyższą w tym w formule zdalnej.
 3. Podczas prowadzenia cyklu edukacyjnego w danym roku, Organizator może wprowadzić dodatkowe elementy edukacyjne jak warsztaty zaliczeniowe, sesje wyjazdowe lub inne wydarzenia o wartości dodanej (konferencja, kongres, forum).
 4. Organizator Akademii zapewnia pełny lub niepełny catering (do każdorazowej decyzji Dyrekcji Akademii), nowoczesne i komfortowe zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji zajęć. Każdy Słuchacz otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych lub informacyjnych (w przypadku realizacji Akademii on-site)
 5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na Akademię, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z Akademii osób zakwalifikowanych we wcześniejszym terminie, mogą je zastąpić osoby z listy rezerwowej według kolejności, w jakiej znajdują się na liście.
 6. Udział w Akademii jest obowiązkowy. Słuchacz potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności na recepcji zjadu (rano i popołudniu) i punktualnie stawia się na zajęcia.
 7. W przypadku realizacji kształcenia w formule zdalnej Akademii, Słuchacz zobowiązany jest być zalogowany i aktywny (Chat, Q&A, etc.) na wskazanej przez Dyrektora Akademii platformie e-learningowej od godz. 9.00 do godz. 16.00 w dniu zjazdu lub dniu warsztatu zaliczeniowego. Aaktywność i status logowania będzie podstawą do zaliczenia - bądź nie - zjazdu słuchaczowi.   
 8. Słuchacz ponadto jest zobowiązany do udziału w całym bloku tematycznym danego zjazdu (od godz. 9.00 do 16.00).
 9. Słuchacz jest zobowiązny na bieżąco śledzić stronę internetową i zamknięte Forum Akademii w których to miejscach umieszczane są ważne informacje organizacyjne.

§ 6

Warunki rezygnacji z Akademii

 1. Organizator wyjątkowo dopuszcza nieobecność spowodowaną np. chorobą lub ważnymi okolicznościami które muszą być udokumentowane (do wglądu) celem usprawiedliwienia nieobocności przez Organizatora.
 2. Osoby, zakwalifikowane do udziału w Akademii, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w zjazdach składając mailowe oświadczenie o rezygnacji na adres zgloszenie@akademiait.edu.pl
 3. W przypadku rezygnacji z pierwszych zajęć Słuchacz nie ponosi żadnych konsekwencji. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Słuchacz nie ponosi kosztów administracyjnych organizacji zajęć pod warunkiem, że będzie uczestniczył w min. 90% zajęć szkoleniowych (8-10 zjazdów). Wyjątkiem mogą być obligatoryjne koszty wydania i konfekcji Dyplomów uwzględnione jako koszty administracyjne Akademii (kwota wg decyzji Dyr. Akademii uwzględniająca bezpośrednie koszty).
 5. Rezygnacja z udziału w Akademii lub konkretnym zjeździe bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji musi się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze zjazdów.
 6. Istnieje możliwość wskazania przez Słuchacza Akademii (w formie mailowej), osoby zastępującej - z instytucji w której pracuje Słuchacz - na czas konkretnego zjazdu lub całej Akademii. W przypadku wskazania osoby zastępującej na więcej jak 1 zjazd, osoba taka jest zobligowana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo osoba zastępująca wypełnia Deklarację Uczestnictwa, w przypadku gdy będzie zastępować Słuchacza podczas całej Akademii.  
 7. Osoby, które nie odwołają mailowo swojego udziału w Akademii/lub konkretnym zjeździe na 3 dni przed planowanym terminem ani nie wskażą osoby zastępującej mogą zostać obciążone znacznymi (!) kosztami administracyjnymi uczestnictwa poniesionymi przez Organizatora przypadającymi na jednego uczestnika danego zjazdu.

§ 7

Warunki ukończenia Akademii i PUKA

 1. Warunkiem ukończenia Akademii i uzyskania Dyplomu jest odpowiednia frekwencja wg postanowień pkt. 2 Regulaminu, aktywny udział w zajęciach lub realizacja zadań zaliczeniowych.
 2. Dopuszcza się TYLKO maksymalnie 2 nieobecności usprawiedliwione. Organizator dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności poprzez decyzję Dyrektora Akademii popartą twardymi "dowodami" ze strony Słuchacza np. zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie na piśmie z miejsca zatrudnienia. Ponadto Słuchacz ma prawo do max. 2 spóźnień (do 45 min od rozpoczęcia zjazdu) oraz 2 wcześniejszych usprawiedliwionych wyjść z zajęć po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem Akademii lub Recepcją Akademii podczas zjazdów (Słuchacz ma obowiązek wysłać maila z opisaniem powodu chwilowej absencji lub opisaniem usprawiedliwienia na miejscu wg wytycznych Recepcji Akademii). W przypadku braku odpowiedniej frekwencji lub notorycznego spóźniania się i zwalniania się, Słuchacz wykreślany jest z listy w trybie pilnym bez informowania Słuchacza - taki fakt może zostać potraktowany również jako samowolna rezygnacja z udziału w Akademii.
 3. Dodatkowo aby móc ukończyć Akademię lub PUKA uczestnik zobowiązany jest:
  1. Dostarczyć do Biura Akademii (mail, formularz) informacji: daty i miejsce urodzenia oraz innych danych (elementów) celem sprawnego wypisania Dyplomu,
  2. Uiszczenie opłaty administracyjnej (darowizny na rzecz Fundacji) w kwocie nie mniejszej niż 250 zł (lub 290 zł + VAT na fakturę) celem przygotowania dyplomów do wydania: personalizacja, konfekcja (teczka), zabezpieczenie Dyplomu (druk specjalny), logistyka formalna w tym wysyłka. Opłata musi zostać przekazana nie później niż w dniu ostatniego merytorycznego zjazdu Akademii (przed uroczystym zakończeniem) na konto Fundacji w PKO BP o nr: 31 1440 1299 0000 0000 1399 0018 - Tytuł przelewu: DAROWIZNA - Imię i Nazwisko Studenta 
 4. Organizator dla słuchaczy którzy wypełniają wymóg frekwencji w 100% oraz wzorowo uczęszczają na zajęcia (bez zwolnień) przewiduje odpowiednie wyróżnienie wg decyzji Dyrektora Akademii. 
 5. Akademię można ukończyć z oceną (ważnym kryterium oceny jest frekwencja na wszystkich zjazdach danej edycji Akademii oraz sumienne wypełnianie roli Słuchacza):
  1. bdb+ z wyróżnieniem (poprzez napisanie pracy dyplomowej lub odbycie minimum minimu, 4 warsztatów zaliczeniowych pod warunkiem posiadania wzorowej frekwencji oraz sumiennie wypełnianie postanowień regulaminu Akademii),
  2. bdb (wzorowa frekwencja oraz sumiennie wypełnianie postanowień regulaminu Akademii lub poprzez inne szczególne nadmiarowe aktywności akademickie wg decyzji i oferty Dyrektora Akademii)
  3. db (pozostali słuchacze oraz dla osób które miały więcej jak jedną nieobecność usprawiedliwioną lub liczba spóźnień oraz zwolnień na koniec zjazdów była ponadnadmiarowa).
 6. Organizator dopuszcza zaliczenie Akademii z oceną bdb+ z wyróżnieniem pod warunkiem przygotowania rozprawy dyplomowej pod koniec każdej edycji lub odbycia serii minimum 4 warsztatów zaliczeniowych w dodatkowych terminach. Każdorazowo o tym fakcie Dyrektor Akademii będzie informował słuchaczy z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 7. Do dyplomu mogą zostać wręczone dodatkowe listy gratulacyjne lub pochwały za wzorową postawę Słuchacza Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
 8. Dyplomy wystawiane są na kierunku informatyka o specjalności systemy zarządzania sygnowany przez profesora Politechniki Warszawskiej lub v-ce Przewodniczącego Rady Programowej oraz Dyrektora Akademii. 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator Akademii.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
 4. Kontakt mailowy do Biura Akademii:biuro@akademiait.edu.pl
 5. Kontakt do Dyrektora Akademii: 506 955 942, p. Arkadiusz Lefanowicz (arkadiusz.lefanowicz@akademiait.edu.pl)

 

Regulamin z dnia. 30.12.2020

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492