Regulamin

REGULAMIN AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania Słuchacza do udziału w AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, warunki organizacji zjazdów oraz warunki ukończenia Akademii i otrzymania Dyplomu i Certyfikatu CPE, a także procedury w przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w Akademii w trakcie trwania zajęć.
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Akademii – należy przez to rozumieć Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej.
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia zjazdów w ramach Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
  3. Słuchaczu - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w Akademii.

§ 2

Cele i postanowienia programowo – organizacyjne

 1. Głównym celem Akademii jest niezależne doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych.
 2. Akademia skierowana jest do 50 maksymalnie 100 osób, czynnych zawodowo w obszarze IT
  i realizujących zadania IT w ramach sektora publicznego.
 3. W ramach Akademii prowadzone będą zajęcia dotyczące około 10-15 bloków tematycznych z obszaru szeroko pojętego zarządzania IT oraz nowoczesnych technologii ICT dla administracji publicznej.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Czas realizacji Akademii – od lutego do grudnia 2017 roku.
 2. Zajęcia organizowane w ramach Akademii będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu w wybrany dzień roboczy (głównie w piątki) w godz. 9.00 – 16.00.
 3. Szczegółowy program oraz harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Akademii www.akademiait.edu.pl.
 4. Organizacja Akademii odbywa się na zasadzie pro publico bono i jest realizowana w całości społecznie wg celów statutowych Fundacji IT Leader Club Polska.

§ 4

Proces naboru

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do Akademii będzie się odbywać w terminie do 31 stycznia 2017 roku (termin może zostać wydłużony na prośbę zainteresowanego Słuchacza).
 2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Akademii zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.akademiait.edu.pl
 3. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje organizator Akademii – Fundacja IT Leader Club Polska.
 4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Do każdego zjazdu mogą być kwalifikowane dodatkowo 2 - 3 osoby na tzw. listę rezerwową.
 6. Informację o ostatecznym przyjęciu do udziału w Akademii, terminie rozpoczęcia zjazdów, miejscu odbywania się zajęć uczestnicy otrzymają w terminie min. 5 dni od daty zakończenia procesu zgłoszeń do Akademii, nie później jednak niż 5 dni od daty rozpoczęcia pierwszego zjazdu (nie dotyczy osób z listy rezerwowej).
 7. Warunkiem przystąpienia do udziału w Akademii jest złożenie (po otrzymaniu informacji o osobistym zaproszeniu do udziału w zjazdach) następujących dokumentów w wersji elektronicznej:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Akademii: https://www.akademiait.edu.pl/rejestracja.html  lub
  2. przesłanie scanu wypełnionego zgłoszenia otrzymanego w drodze osobistego zaproszenia i wysłanie go na adres: zgloszenie@akademiait.edu.pl
 8. Jednocześnie każdy z uczestników deklarujący przystąpienie do Akademii otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa wręczany podczas oficjalnego otwarcia Akademii.

§ 5

Warunki prowadzenia Akademii

 1. Akademia będzie się odbywać się w centrum Warszawy, w nowoczesnych salach wykładowych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego lub na terenie Politechniki Warszawskiej z pełną obsługą lub innym obiekcie wskazanym przez Organizatora.
 2. Organizator Akademii zapewnia pełny catering, nowoczesne i komfortowe zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji zajęć. Każdy Słuchacz otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na Akademię, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z Akademii osób zakwalifikowanych we wcześniejszym terminie, mogą je zastąpić osoby z listy rezerwowej według kolejności, w jakiej znajdują się na liście.
 4. Udział w Akademii jest obowiązkowy. Słuchacz potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i punktualnie stawia się na zajęcia.
 5. Słuchacz ponadto jest zobowiązany do udziału w całym bloku tematycznym danego zjazdu.

§ 6

Warunki rezygnacji z Akademii

 1. Organizator wyjątkowo dopuszcza nieobecność spowodowaną np. chorobą lub ważnymi okolicznościami.
 2. Osoby, zakwalifikowane do udziału w Akademii, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w zjazdach składając mailowe oświadczenie o rezygnacji na adres zgloszenie@akademiait.edu.pl
 3. W przypadku rezygnacji z pierwszych zajęć Słuchacz nie ponosi żadnych konsekwencji. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Słuchacz nie ponosi kosztów administracyjnych organizacji zajęć pod warunkiem, że będzie uczestniczył w min. 90% zajęć szkoleniowych (8-10 zjazdów).
 5. Rezygnacja z udziału w Akademii lub konkretnym zjeździe bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji musi się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze zjazdów.
 6. Istnieje możliwość wskazania przez Słuchacza Akademii (w formie mailowej), osoby zastępującej - z instytucji w której pracuje Słuchacz - na czas konkretnego zjazdu lub całej Akademii. W przypadku wskazania osoby zastępującej na więcej jak 1 zjazd, osoba taka jest zobligowana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo osoba zastępująca wypełnia Deklarację Uczestnictwa, w przypadku gdy będzie zastępować Słuchacza podczas całej Akademii.  
 7. Osoby, które nie odwołają mailowo swojego udziału w Akademii/lub konkretnym zjeździe na 3 dni przed planowanym terminem ani nie wskażą osoby zastępującej mogą zostać obciążone kosztami administracyjnymi uczestnictwa poniesionymi przez Organizatora przypadającymi na jednego uczestnika danego zjazdu.
 8. Warunkiem ukończenia Akademii i uzyskania Dyplomu jest odpowiednia frekwencja (pkt. 9)  oraz aktywny udział w zajęciach lub realizacja zadań zaliczeniowych.
 9. Dopuszcza się TYLKO maksymalnie 2 nieobecności. W takiej sytuacji organizator wysyła maile przypominające i w przypadku braku odpowiedniej frekwencji w kolejnych zajęciach Słuchacz wykreślany jest z listy. Organizator dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności poprzez decyzję Dyrektora Akademii popartą twardymi "dowodami" ze strony Słuchacza np. Zwolnienie Lekarskie, etc.
 10. Dodatkowo aby móc ukończyć Akademię uczestnik zobowiązany jest< na 2 tygodnie przed końcem edycji, do dostarczenia 2 podpisanych zdjęć (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) w formacie 45x65 mm - jest to ważny wymóg organizacyjny.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator Akademii.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
 4. Kontakt mailowy do Biura Akademii:biuro@akademiait.edu.pl
 5. Kontakt telefoniczny do Dyrektora Akademii: 506 955 942, p. Arkadiusz Lefanowicz

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492