Regulamin

REGULAMIN AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania Słuchacza do udziału w AKADEMII ZARZĄDZANIA IT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, warunki organizacji zjazdów oraz warunki ukończenia Akademii i otrzymania Dyplomu i Certyfikatu CPE, a także procedury w przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w Akademii w trakcie trwania zajęć.
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Akademii – należy przez to rozumieć Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej.
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia zjazdów w ramach Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
  3. Słuchaczu - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w Akademii.

§ 2

Cele i postanowienia programowo – organizacyjne

 1. Głównym celem Akademii jest niezależne doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych.
 2. Akademia skierowana jest do 50 maksymalnie 100 osób, czynnych zawodowo w obszarze IT
  i realizujących zadania IT w ramach sektora publicznego.
 3. W ramach Akademii prowadzone będą zajęcia dotyczące około 10-15 bloków tematycznych z obszaru szeroko pojętego zarządzania IT oraz nowoczesnych technologii ICT dla administracji publicznej.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Czas realizacji Akademii – od lutego do grudnia każdego roku.
 2. Zajęcia organizowane w ramach Akademii będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu w wybrany dzień roboczy (głównie w piątki) w godz. 9.00 – 16.00.
 3. Szczegółowy program oraz harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Akademii www.akademiait.edu.pl.
 4. Organizacja Akademii odbywa się na zasadzie pro publico bono i jest realizowana w całości społecznie wg celów statutowych Fundacji IT Leader Club Polska.

§ 4

Proces naboru

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do Akademii będzie się odbywać w terminie do 31 grudnia 2017 roku (termin może zostać wydłużony na prośbę zainteresowanego Słuchacza).
 2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Akademii zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.akademiait.edu.pl
 3. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje organizator Akademii – Fundacja IT Leader Club Polska.
 4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Do każdego zjazdu mogą być kwalifikowane dodatkowo 2 - 3 osoby na tzw. listę rezerwową.
 6. Informację o ostatecznym przyjęciu do udziału w Akademii, terminie rozpoczęcia zjazdów, miejscu odbywania się zajęć uczestnicy otrzymają w terminie min. 5 dni od daty zakończenia procesu zgłoszeń do Akademii, nie później jednak niż 5 dni od daty rozpoczęcia pierwszego zjazdu (nie dotyczy osób z listy rezerwowej).
 7. Warunkiem przystąpienia do udziału w Akademii jest złożenie (po otrzymaniu informacji o osobistym zaproszeniu do udziału w zjazdach) następujących dokumentów w wersji elektronicznej:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Akademii: https://www.akademiait.edu.pl/rejestracja.html  lub
  2. przesłanie scanu wypełnionego zgłoszenia otrzymanego w drodze osobistego zaproszenia i wysłanie go na adres: zgloszenie@akademiait.edu.pl
 8. Jednocześnie każdy z uczestników deklarujący przystąpienie do Akademii otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa wręczany podczas oficjalnego otwarcia Akademii (może być potrzebny aby uzyskać urlop szkoleniowy).

§ 5

Warunki prowadzenia Akademii

 1. Akademia odbywa się w Warszawie, w nowoczesnych salach wykładowych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego lub na terenie Politechniki Warszawskiej z pełną obsługą lub innym obiekcie wskazanym przez Organizatora.
 2. Organizator Akademii zapewnia pełny catering, nowoczesne i komfortowe zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji zajęć. Każdy Słuchacz otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na Akademię, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z Akademii osób zakwalifikowanych we wcześniejszym terminie, mogą je zastąpić osoby z listy rezerwowej według kolejności, w jakiej znajdują się na liście.
 4. Udział w Akademii jest obowiązkowy. Słuchacz potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i punktualnie stawia się na zajęcia.
 5. Słuchacz ponadto jest zobowiązany do udziału w całym bloku tematycznym danego zjazdu.

§ 6

Warunki rezygnacji z Akademii

 1. Organizator wyjątkowo dopuszcza nieobecność spowodowaną np. chorobą lub ważnymi okolicznościami które muszą być udokumentowane (do wglądu) celem usprawiedliwienia nieobocności przez Organizatora.
 2. Osoby, zakwalifikowane do udziału w Akademii, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w zjazdach składając mailowe oświadczenie o rezygnacji na adres zgloszenie@akademiait.edu.pl
 3. W przypadku rezygnacji z pierwszych zajęć Słuchacz nie ponosi żadnych konsekwencji. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Słuchacz nie ponosi kosztów administracyjnych organizacji zajęć pod warunkiem, że będzie uczestniczył w min. 90% zajęć szkoleniowych (8-10 zjazdów).
 5. Rezygnacja z udziału w Akademii lub konkretnym zjeździe bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji musi się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze zjazdów.
 6. Istnieje możliwość wskazania przez Słuchacza Akademii (w formie mailowej), osoby zastępującej - z instytucji w której pracuje Słuchacz - na czas konkretnego zjazdu lub całej Akademii. W przypadku wskazania osoby zastępującej na więcej jak 1 zjazd, osoba taka jest zobligowana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo osoba zastępująca wypełnia Deklarację Uczestnictwa, w przypadku gdy będzie zastępować Słuchacza podczas całej Akademii.  
 7. Osoby, które nie odwołają mailowo swojego udziału w Akademii/lub konkretnym zjeździe na 3 dni przed planowanym terminem ani nie wskażą osoby zastępującej mogą zostać obciążone kosztami administracyjnymi uczestnictwa poniesionymi przez Organizatora przypadającymi na jednego uczestnika danego zjazdu.
 8. Warunkiem ukończenia Akademii i uzyskania Dyplomu jest odpowiednia frekwencja (pkt. 9)  oraz aktywny udział w zajęciach lub realizacja zadań zaliczeniowych.
 9. Dopuszcza się TYLKO maksymalnie 2 nieobecności w tym jedna musi być usprawiedliwiona (ppt 1). W takiej sytuacji organizator wysyła maile przypominające i w przypadku braku odpowiedniej frekwencji w kolejnych zajęciach Słuchacz wykreślany jest z listy. Organizator dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności poprzez decyzję Dyrektora Akademii popartą twardymi "dowodami" ze strony Słuchacza np. Zwolnienie Lekarskie, etc.
 10. Dodatkowo aby móc ukończyć Akademię uczestnik zobowiązany jest na 2 tygodnie przed końcem edycji, do dostarczenia "fizycznie" Organizatorowi 2 podpisanych zdjęć (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) w formacie 45x65 mm - jest to ważny wymóg organizacyjny.
 11. Organizator dla słuchaczy którzy wypełniają wymóg frekwencji w 100% przewiduje odpowienie wyróżnienie. 
 12. Akademię można ukończyć z oceną: bdb z wyróżnieniem, bdb i db (ważnym kryterium oceny jest frekwencja).
 13. Do dyplomu mogą zostać wręczone dodatkowe listy gratulacyjne lub pochwały za wzorową postawę Słuchacza Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
 14. Dyplomy Akademii wystawiane są na kierunku informatyka o specjalności systemy zarządzania. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator Akademii.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej.
 4. Kontakt mailowy do Biura Akademii:biuro@akademiait.edu.pl
 5. Kontakt do Dyrektora Akademii: 506 955 942, p. Arkadiusz Lefanowicz (arkadiusz.lefanowicz@akademiait.edu.pl)

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492